Bases completes de Quartmetratges 2017 en pdf
Fitxa Inscripció Quartmetratges 2017 en pdf

1. PARTICIPANTS: hi podran participar totes les persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana.

2. REQUISITS DE LES OBRES: el tema dels guions serà lliure, no s’hauran presentat en edicions anteriors d’aquest certamen, ni tampoc emprat en cap producció anterior. (Sols es valorarà el guió literari). Només pel fet de participar en aquest concurs, els autors o autores reconeixen estar en possessió del copyrigth, i per tant disposar dels drets d’autor.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES:
Cada autor o autora podrà presentar com a màxim dos (2) guions en format digital editable *.doc o *.rtf, els quals s’enviaran a:

Casa de Cultura
Plaça Valldecabres, 19
46930 Quart de Poblet
Tel.: (96) 154 75 97

Junt a la còpia en format digital s’adjuntarà una imatge en format *.jpg d’alta resolució representativa de cada treball per a ús promocional i quatre (4) còpies impreses del guió.

La recepció de les obres es realitzarà  des de l’endemà de la publicació de  la convocatòria en el BOP València fins el 16 de juny de 2017.

Horari de recepció: De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores.
El termini de recepció finalitzarà el dia 16 de juny a les 13 hores.

4. DOCUMENTACIÓ: els guions es presentaran sense el nom dels autors o autores i s’adjuntarà un full amb el nom de l’autor o autora, adreça postal, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i fotocòpia del DNI.

5. SELECCIÓ: el jurat estarà format per l’alcaldessa de la vila, com a presidenta, o el membre de la corporació municipal en qui delegue i tres especialistes en la matèria. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

6. PREMIS:
Primer Premi: 1.000 € i trofeu.
Segon Premi: 800 € i trofeu.

Els guions premiats seran editats per l’Ajuntament de Quart de Poblet.
Els premis estaran subjectes a les retencions de l’IRPF corresponents.

7. LLIURAMENT DE PREMIS: el lliurament dels premis tindrà lloc el dia  21 d’octubre de 2017  en la gala de  clausura i lliurament dels premis del Festival. A totes les persones participants se’ls remetrà el programa.

8. OBSERVACIONS: els treballs no premiats podran retirar-se en el termini de 30 dies a comptar des del dia després del lliurament dels premis.

Qualsevol cosa no prevista en les Bases serà resolta pel Jurat.

El fet de participar en aquest Concurs suposa l’acceptació de les presents Bases.


Bases completes de Quartmetratges 2017 en pdf
Fitxa Inscripció Quartmetratges 2017 en pdf

LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquest certamen es regeix pel que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el Reglament de la Llei General de Subvencions i el que disposen les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Quart de Poblet per al 2016.

No hi podran participar les persones que estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a  percebre subvencions recollides a l’article 13 de la Llei General de Subvencions.

Les dades dels participants seran arreplegades i tractades de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.