BASES DEL XXXIV CONCURS DE CURTMETRATGES


Bases completes de Quartmetratges 2017 en pdf
Fitxa Inscripció Quartmetratges 2017 en pdf

1. PARTICIPANTS: hi poden participar totes les persones realitzadores/directores de curts, nascudes o residents a la Comunitat Valenciana, amb un màxim de dues (2) obres.

2. SECCIONS DEL CONCURS
a) Ficció
b) Animació
c) Documental

3. REQUISITS DE LES OBRES
Cada curt es presentarà individualment en arxiu digital (MPEG, MOV, MP4) no superior a 700 Mb per al visionat del Jurat.

Si el curt és seleccionat, l’autor es compromet a presentar una còpia digital HD amb compressió d’alta qualitat per a la seua projecció pública.

La duració no excedirà  de 30 minuts.

No  s’admetran  treballs  realitzats  abans de  l’1 de  gener de  2016  ni  els presentats a aquest concurs en anteriors convocatòries.

4. PRESENTACIÓ DE LES OBRES: les obres es podran presentar des de l’endemà de la publicació de  la convocatòria en el BOP València fins el 16 de juny de 2017 a través dels següents mitjans:

a) Personalment o per correu postal, junt amb el butlletí d’inscripció que  s’adjunta i la fotocòpia del DNI en:

Casa de Cultura.
Plaça Valldecabres, 19.
46930  Quart de Poblet.
Tel.: 96 154 75 97

Horari de recepció:  de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores. El termini de recepció finalitzarà el dia 17 de juny a les 13 hores.

b)  A través de la Plataforma MOVIBETA en el següent enllaç:
https://goo.gl/qlpwdY

5. PREMIS
Primer Premi (millor curt presentat al concurs): 2.000 € i trofeu del concurs.
Premi Secció Ficció: 1.200 € i trofeu
Premi Secció Animació: 1.200 € i trofeu
Premi Secció Documental: 1.200 € i trofeu
Premi al millor curt en valencià: 1.000 € i trofeu
Premi al curt revelació: 500 € i trofeu
Premi Públic Jove: trofeu

Els premis en metàl·lic estaran subjectes a les retencions de l’IRPF corresponents.

6. SELECCIÓ: l’organització del concurs farà la  preselecció  de les obres presentades i es reserva el dret a excloure aquelles en què el contingut siga obscè, violent, sexista, racista o vulneren algun dret fonamental de la persona .

El jurat, format per l’alcaldessa de la vila, com a presidenta, o el membre de la corporació municipal en qui delegue i tres especialistes en la matèria determinarà les que seran exhibides públicament i concedirà  els premis. El jurat podrà deixar desert algun premi o acumular-lo a una altra secció. El premi al millor curt en valencià és compatible amb la resta de premis.

7. PROJECCIONS PÚBLIQUES: les projeccions públiques tindran lloc en el mes d’octubre de 2017. El programa es difondrà amb suficient antelació i es remetrà a totes les persones participants.

8. CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS: la clausura i el lliurament dels premis tindrà lloc el dia 21 d’octubre de 2017.

9. OBSERVACIONS: els treballs no premiats podran retirar-se en el termini de 30 dies a comptar des del dia després del lliurament de premis.

L’Ajuntament  de  Quart  de  Poblet es reserva  el dret de reproduir  en  una còpia els curts premiats i els podrà projectar de manera puntual en activitats relacionades amb el festival, sempre sense finalitat comercial i comunicant-ho prèviament als titulars.

Només pel fet de participar en aquest certamen, els directors/es declaren sota la seua responsabilitat que estan en possessió del copyright o que disposen de l’autorització dels titulars de la propietat intelectual de l’obra per a inscriure-la en el certamen.

Els/les concursants  es responsabilitzen que no hi hagen drets a tercers per l’ús de peces musicals en les obres presentades, ni reclamació per drets d’imatge de les persones que hi apareguen en elles.

El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Bases completes de Quartmetratges 2017 en pdf
Fitxa Inscripció Quartmetratges 2017 en pdf

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest certamen es regeix pel que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el Reglament de la Llei General de Subvencions i el que disposen les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Quart de Poblet per al 2016.

No hi podran participar les persones que estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a  percebre subvencions recollides a l’article 13 de la Llei General de Subvencions.

Les dades dels participants seran arreplegades i tractades de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.